Het agogisch project concretiseert onze visie op onderwijs.

Het agogisch project van het CVO ISBO steunt op:

Een intensieve begeleiding van cursisten.
Zo willen wij als school de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor een stimulerende onderwijs- en vormingservaring:

  • Ontwikkelen van zelfkennis en vertrouwen in de eigen mogelijkheden
  • Mogelijkheden duidelijk en transparant voorleggen
  • Begeleiding in hun leertraject
  • Een optimaal leerklimaat creëren
  • Advies geven na evaluatie

De wil voor iedereen optimale onderwijskansen te scheppen, in een democratische sfeer, met respect voor elke levensovertuiging.

Verscheidenheid (in welke vorm dan ook) wordt uitdrukkelijk als meerwaarde beschouwd. Er wordt gewerkt vanuit een pragmatische benadering. De ongedwongen sfeer en zin voor realiteit zijn hierbij typerend.

De zin voor communicatie binnen onze eigen maatschappij en openheid ten aanzien van andere culturen.

Dit verklaart ook het belang dat we hechten aan talenkennis en meertaligheid. Er is aandacht voor maatschappelijke veranderingen en daarop wordt geanticipeerd bij het bepalen van de programmaties en het aanpassen van de leerinhouden.

Blijvende evaluatie van ons onderwijs via een haalbaar beoordelingssysteem.

Dit gebeurt door middel van bevragingen van cursisten en leerkrachten.

De toegang tot wetenschappelijke, politieke, wijsgerige en religieuze kennis is een menselijk recht.

Door de enorme vlucht die de wetenschap de laatste tientallen jaren heeft gekend, zijn we ons meer en meer bewust geworden van de complexiteit van de wereld waarin we leven. Elkeen heeft het recht op een zo correct en volledig mogelijke kennis. De werkelijkheid is complex en onuitputtelijk.

Daarom kan de waarheid nooit definitief en volledig worden bereikt. Het recht op weten impliceert onze plicht tot zoeken. Door permanente dialoog en argumentatie, wars van dogma´s, wordt de eigen visie getoetst en waar nodig herzien, bijgestuurd en verder verfijnd.

In deze zin gaan we uit van een vrij standpunt, niet gebonden aan gezagsargumenten, wel gesteund op de waarde van het zoeken en het vragen. Iedereen heeft het recht om een afwijkende mening te hebben. De school staat open voor elke mening, voor zover die de vrijheid van anderen niet beperkt.

Bij ons wordt iedereen ertoe aangezet een eigen, goed onderbouwd en geargumenteerd wereldbeeld te ontwikkelen en zijn ideeën en gedachten nauwkeurig en ondubbelzinnig te formuleren. Daar blijven aan werken is de opdracht.

Openheid ten aanzien van andere volkeren, betekent openheid ten aanzien van andere culturen.

Ons land, Europa en de wereld zijn een dorp geworden. Zowel België als Europa en de wereld zijn etnische mozaïeken. Deze verscheidenheid heeft in hetverleden geleid tot oorlogen, onderdrukking en kolonisatie. Verscheidenheid kan echter rijkdom betekenen voor wie meertalig is, voor wie conflict vervangt door communicatie.

Vanuit deze mundiale visie wordt het accent in ons agogisch project gelegd op meertaligheid als toegang tot andere culturen. Wie talen kent, opent deuren tot anderen.

 

 

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright