Ten Geleide

Het CVO ISBO behoort tot het Vrije Gesubsidieerde (niet-confessioneel) Onderwijs en wordt als dusdanig erkend door de Vlaamse overheid. De instelling zelf is ontstaan uit privé-initiatief. Wij nemen dan ook een bijzondere positie in binnen de Vlaamse onderwijswereld. De huidige Inrichtende Macht wordt gevormd door de vzw Secundaire Leergangen, die wordt voorgezeten door haar stichter en oud-directeur Albert Inghels.

 

 

Missie

CVO ISBO is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd centrum voor volwassenenonderwijs waar iedereen ongeacht zijn persoonlijke levensovertuiging in een democratische, pluralistische, open en familiale sfeer dicht bij huis kan les volgen of werken. In ons centrum worden optimale omstandigheden nagestreefd om levenslang en levensbreed leren te bevorderen !
Cursisten kunnen bij CVO ISBO:

 • kwaliteitsvolle opleidingen volgen die in samenwerking met partnerorganisaties en de beroepswereld worden uitgewerkt;
 • zich in een vak of beroep bijscholen of vervolmaken: hun kennis uitdiepen, nuanceren of actualiseren om in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt waardoor hun arbeidskansen verhogen;
 • een taal- of ict-opleiding volgen uit een breed aanbod;
 • hun talenten ontplooien;
 • een studiebewijs behalen: personen die hun basisopleiding niet voltooid hebben, kunnen dankzij CVO ISBO toch een (aanvullend) getuigschrift of eindcertificaat behalen;
 • zich maatschappelijke (re)integreren: onze wereld wordt steeds veeleisender en stelt voortdurend hogere eisen aan het individu; CVO ISBO biedt de mogelijkheid kennis en vaardigheden te verwerven om zich te (re)integreren in de samenleving.

Visie

CVO ISBO wil voor iedereen optimale onderwijskansen scheppen, in een democratische, pluralistische en open sfeer, met respect voor elke levensovertuiging. Verscheidenheid (in welke vorm ook) wordt uitdrukkelijk als meerwaarde beschouwd.
De ongedwongen sfeer en onze zin voor realiteit typeren ons centrum. Wij willen voor onze cursisten, medewerkers en partners de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor een stimulerende onderwijs- en vormingservaring.

 

Voor onze cursisten:

 • een uitgebreid opleidingsaanbod dat inspeelt op de noden van verschillende doelgroepen (opleidingsmomenten, -plaatsen, -trajecten, seniorenaanbod, intensieve cursussen Nederlands voor anderstaligen, praktijkgerichte taalcursussen met nadruk op spreken, …)
 • een intensieve begeleiding in hun leertraject : permanent evalueren, opvolgen en bijsturen met een haalbaar beoordelingssysteem waardoor kwaliteitsvol onderwijs aangeboden kan worden

Voor onze medewerkers:

 • helder, geruststellend en motiverend onthaal
 • een blijvende en brede ondersteuning, met aandacht voor persoonlijke ontplooiingskansen
 • gerichte nascholingsmogelijkheden
 • de noodzakelijke didactische hulpmiddelen
 • open communicatie en veel gevoel voor teamspirit

Voor onze partners:

 • een aanbod afgestemd op vragen vanuit de arbeidsmarkt
 • aandacht voor maatschappelijke veranderingen
 • samenwerkingsverbanden

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright