LEGAL, PRIVACY EN COPYRIGHT
Privacy
CVO ISBO - Volwassenenonderwijs respecteert en beschermt de persoonlijke
levenssfeer van zijn cursisten en bezoekers.
Het centrum zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of
bezorgen zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft
het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en is gerechtigd alle onjuiste
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.


Afwijzing van aansprakelijkheid
CVO ISBO zet alles in het werk om de website beschikbaar, juist en up-to-date te
houden maar kan geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid, de volledigheid
en het up-to-date zijn van de gegevens op de website. CVO ISBO kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor een eventuele onderbreking van de beschikbaarheid van de site en
evenmin voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een
onderbreking. De teksten op de website hebben een louter informatief karakter en
kunnen niet als persoonlijk advies aan bezoekers worden beschouwd. CVO ISBO is niet
aansprakelijk voor de inhoud op websites die van of naar www.isbo.be linken en
evenmin voor schade die zou volgen door het raadplegen van die websites.


Copyright
© Niets uit www.isbo.be mag geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CVO ISBO.

 

 

 

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright